Avtal

1.      Allmänt

 1. Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet mellan abonnenten (nedan kallad abonnent) och Dotware AB, org. nr 556838-4357 (nedan kallad Dotware), med avseende på webMotor abonnemang (nedan kallat Abonnemanget).
 2. Abonnemanget
  1. För klargörande av vad som ingår i Abonnemanget hänvisas abonnenten till separat orderbekräftelse/faktura.
  2. Dotware tillhandahåller fri support (Hjälp till självhjälp) under abonnemangsperioden via telefon vardagar mellan kl.8.00 – 17.00, e-post och information på Dotware’s hemsida för programmet webMotor. Övrig tid och tjänster debiteras.
 3. Avtalstid för Abonnemanget
  1. Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Dotware. Genom att göra en beställning samtycker abonnenten till att Dotware påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Abonnentens samtycke till att Dotware påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger.
  2. Abonnemanget löper under 12 månader, med början från det datum första faktura utfärdats av Dotware.
  3. En skriftlig uppsägning skall vara Dotware tillhanda minst 30 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning ska göras via brev innehållande kunduppgifter, underskrift samt namnförtydligande.
  4. Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om endera parten försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart på obestånd.
 4. Avgifter för Abonnemanget
  1. Avgifter för Abonnemanget utgår i form av förskottsbetalning via Bankgiro.
  2. Dotware har rätt att stänga av Abonnemanget om abonnenten underlåter att betala i rätt tid, dock ej innan minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till abonnenten, antingen via brev eller e-post. Vid avstängning av Abonnemang så har Dotware rätt att informera om detta via abonnentens hemsida eller e-post.
  3. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
  4. Abonnenten skall snarast meddela Dotware om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 20 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Dotware medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.
  5. Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts abonnenten minst 30 dagar i förväg, via brev eller e-post. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.
  6. Vid meddelande om avgiftshöjning har abonnenten alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.
  7. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående abonnemangspriser.
 5. Överlåtelse av Abonnemanget
  1. Abonnenten får överlåta Abonnemanget efter Dotware medgivande. En överlåtelse får endast genomföras skriftligen, och en överlåtelse träder i kraft från det datum som Dotware har medgivit om överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Dotware innan den tillträdande parten kan överta abonnemanget.
  2. Dotware får överlåta Abonnemanget till annat företag som övertar Dotware’s rättigheter och skyldigheter gentemot abonnenten.
 6. Dotware’s ansvar
  1. Dotware har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Abonnemanget om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.
  2. Dotware ansvarar för fel i Abonnemanget som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som Dotware har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.
  3. Om abonnenten till följd av fel som har orsakats av Dotware inte har kunnat använda Abonnemanget har abonnenten rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning av abonnemanget. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande abonnemangsavgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.
  4. Dotware ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Dotware eller anlitad underleverantör. Dotware’s skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Dotware’s sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande abonnemangsperioden. Dotware ansvarar inte för förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i programmet Dotware webMotor.
  5. Den begränsning som anges i punkt 6.4, andra meningen, gäller inte i förhållande till abonnent som är att anse som konsument enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljning.
  6. Dotware raderar aldrig med uppsåt abonnentens information så länge Abonnemanget är aktivt om inte abonnenten skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet.
  7. Dotware hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Dotware har dock rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag eller om kunden publicerar material som strider mot punkt 7.1. 6.8 Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas senast 90 dagar efter det att abonnenten märkt eller bort märka grunden för kravet.
 7. Abonnentens ansvar
  1. Abonnenten ansvarar gentemot Dotware för att information som hanteras inom Abonnemanget inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.
  2. När information kan lämnas av utomstående användare är abonnenten ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.
  3. Abonnenten ansvarar för att pornografisk information inte förekommer i Abonnemanget.
  4. Abonnenten förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Dotware’s system, vilka inte är avsedda för abonnenten, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Abonnemanget samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av s.k. malicious code.
  5. Dotware har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Abonnemanget om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om Dotware orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i abonnentens program eller andra tekniska störningar hänförliga till abonnenten. Dotware har rätt att ta del av all information som hanteras i Abonnemanget för att kunna fullgöra sina rättigheter enligt denna punkt 7.5 7.6 Abonnenten får inte upplåta eller sälja delar av Abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från Dotware.
 8. Övrigt
  1. Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
  2. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.
  3. Dotware har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har publicerats på Dotware’s hemsida. Om villkorsändring är till uppenbar nackdel för abonnenten har denne rätt att säga upp Abonnemanget till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.
   
Adidas Neo Adidas Ultra Boost Adidas Superstar Air Max 2015 Nike Air Max 1 Nike Air Max 2017 Nike Air Max Zero Nike Free 3.0 Flyknit Nike Roshe Run Adidas men's Adidas Women's Nike Men's Nike Women's Bvlgari Bracelet Cartier Earrings Cartier Necklace Van Cleef & Arpel Bracelet Adidas NMD Adidas Superstar Adidas ZX 750 Air Max 90 Nike Air Max 2016 Nike Air Max Run Nike Flyknit Max Nike Free 5.0 Adidas Stan Smith Adidas ZX 700 Air Max 95 Nike Air Max 90 Nike Air Max Thea Nike Roshe Run Adidas Neo Adidas Ultra Boost Adidas Superstar Air Max 90 sneakers Nike Air Max 2017 Nike Air Max Thea Nike Flyknit Max Adidas Stan Smith Adidas Superstar Adidas Tubular Adidas Ultra Boost Air Max 2015 Air Max 90 sneakers Air Max 95 Air Max Tailwind 8 Nike Air Presto Nike Lunartempo 2 Adidas NMD Adidas Ultra Boost Adidas Yeezy Boost Air Jordan 1 Nike Air Max 2016 Nike Air Max 2017 New Balance Mens Shoes New Balance Womens Shoes Nike Air Max Thea Nike Free Run 5.0 Adidas NMD Adidas Superstar Air Max 90 sneakers Nike Air Max 2017 Nike Flyknit Max Nike Roshe Run Birkenstock Mens Birkenstock Unisex Birkenstock Womens Fitflop Men's Fitflop Women's Christian Louboutin Flats Christian Louboutin Mary Jane Pumps Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Sneakers Manolo Blahnik Evening Manolo Blahnik Flats Manolo Blahnik Pumps Manolo Blahnik Sandals Manolo Blahnik Wedges Adidas Stan Smith Adidas Superstar Adidas Tubular Air Max 90 Nike Air Max 90 Nike Free Run 3 Canada Goose Femmes Canada Goose Hommes Moncler Femme Moncler Homme Adidas Neo Adidas NMD Air Max 90 sneakers Adidas Zx 800 Nike Air Max 2016 Nike Air Max 2017 Nike Free 3.0 Flyknit Nike Free 5.0 Nike Air Max 90 Dámské Nike Air Max 2016 Dámské Nike Air Max 2016 Pánské Nike Air Max 90 Dámské Noir Et Blanche Asics Gel Lyte 5 Pánské Asics Gel Lyte 3 Dámské Nike Air Max Thea Dámské Obuv Nike Air Max 90 Dámské Obuv Nike Air Max 1 Dámské Obuv Adidas Yeezy 350 Boost Dámské Obuv Adidas NMD Dámské Obuv Adidas ZX Flux Pánské Obuv Nike Air Max Tavas Pánské Obuv Nike Air Max 90 Damen Grau Nike Air Huarache Damen Nike Air Max 1 Herren Nike Air Max 95 Damen Nike Air Max Zero Herren Nike Blazer Mid Damen Nike Roshe Run Damen Nike Air Max 1 Dámské Nike Air Max 2016 Dámské Nike Air Max 90 Dámské Růžové Nike Air Max Thea Pánské Nike Air Presto Dámské Adidas Stan Smith Dámské Adidas NMD Pánské Adidas Women Neo Shoes Adidas Women Nmd Shoes Adidas Women Ultra Boost Shoes Adidas Women Zx Flux Shoes Adidas Men 350 Shoes Nike Women AIR MAX 90 Shoes Nike Men Jordan Shoes Nike Men Air Force 1 Shoes Adidas Men Nmd Shoes Nike Men Air Max 1 Shoes NIKE Dámské Boty Nike Basketball Nike Lifestyle NIKE Pánské Boty Nike Soccer Nike Training Ralph Lauren Pánské Ralph Lauren Pánské Černá Hodinky Polo Ralph Lauren Pánské Vesty Ralph Lauren Dámské Pony Polo Ralph Lauren Dítě Hoodies Ralph Lauren Dítě Tee Lacoste Pánské Bundy Nike Damen Nike Basketball Schuhe Women Nike Lifestyle Schuhe Women Nike Running Schuhe Women Nike Soccer Schuhe Nike Training Schuhe Nike Donna Basketball Scarpe Nike Donna Lifestyle Scarpe Nike Uomo Football Scarpe Nike Uomo Lifestyle Scarpe Nike Lifestyle Nike Running Nike Soccer Nike Training Nike Mujer Zapatos Nike Hombre Zapatos Moncler Damen Jacken Moncler Damen Mäntel Moncler Damen Stiefel Moncler Damen Westen Moncler Herren Mäntel Moncler Herren Schuhe Moncler Herren Westen Nike Shoes Men Nike Lifestyle Shoes Nike Running Shoes Nike Soccer Shoes Nike Training Shoes Nike Shoes Women